WARTA dla Ciebie i Rodziny

grupa-otwarta

Dla kogo?

Warta dla Ciebie i Rodziny to ubezpieczenie o charakterze ochronnym o szerokim zakresie, obejmującym zdarzenia wypadkowe, chorobowe i rodzinne. Program przeznaczony jest dla osób w wieku 18 – 67 lat, które potrzebują zabezpieczenia finansowego dla siebie oraz swoich najbliższych.

Kto może być osobą uprawnioną?

Uprawnionym może być osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej. W przypadku zajścia zdarzenia objętego ochroną – osoba uprawniona otrzymuje wypłatę świadczenia.

Indywidualna kontynuacja

Dla osób, które zrezygnują z ubezpieczenia Warta dla Ciebie i Rodziny, przygotowaliśmy ofertę indywidualnego kontynuowania ochrony ubezpieczeniowej w ramach umowy ubezpieczenia indywidualnego i według obowiązujących SWU.

Okres karencji w razie zajścia poszczególnych zdarzeń

 • 6 miesięcy karencji w przypadku:
  • zgonu ubezpieczonego, zgonu ubezpieczonego na skutek zawału serca lub udaru mózgu, zgonu małżonka, zgonu małżonka na skutek zawału serca lub udaru mózgu, zgonu rodzica oraz rodzica małżonka, zgonu dziecka, osierocenia dziecka, zgonu noworodka, powstania niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego, operacji ubezpieczonego, leczenia specjalistycznego
 • 10 miesięcy karencji w przypadku:
  • urodzenia się dziecka, urodzenia się dziecka z wadą wrodzoną
 • 90 dni karencji w przypadku:
  • dziennego świadczenia szpitalnego (pobyt w wyniku choroby), dziennego świadczenia szpitalnego małżonka (pobyt w wyniku choroby), dziennego świadczenia szpitalnego dziecka (pobyt w wyniku choroby), dziennego świadczenia szpitalnego PLUS (pobyt w wyniku choroby), dziennego świadczenia szpitalnego małżonka PLUS (pobyt w wyniku choroby)
 • 180 dni karencji w przypadku:
  • wystąpienia u ubezpieczonego poważnego zachorowania, wystąpienia u małżonka poważnego zachorowania, wystąpienia u dziecka poważnego zachorowania

W jaki sposób zgłosić wniosek o wypłatę świadczenia?

Zapraszamy do kontaktu z naszym biurem w Inowrocławiu, bardzo chętnie pomożemy Państwu w wypełnianiu wniosku oraz przekażemy listę dokumentów wymaganych do zgłoszenia roszczenia.

Cena, zakres i kwoty świadczeń (pobierz tabelę)

ZAKRES KWOTA ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU ZAJŚCIA DANEGO ZDARZENIA UBEZPIECZENIOWEGO (PLN)
TWOJE ŻYCIE TWOJE ŻYCIE I ZDROWIE ŻYCIE RODZINY ŻYCIE I ZDROWIE RODZINY

ŻYCIE I ZDROWIE RODZINY

ŻYCIE RODZINY

TWOJE ŻYCIE I ZDROWIE

TWOJE ŻYCIE

PLUS PLUS PLUS PREMIUM PLUS PREMIUM
zgon w wyniku wypadku komunikacyjnego przy pracy 40 000 80 000 40 000 80 000 40 000 80 000 120 000 40 000 80 000 120 000
zgon w wyniku wypadku komunikacyjnego 30 000 60 000 30 000 60 000 30 000 60 000 90 000 30 000 60 000 90 000
zgon w wyniku wypadku przy pracy 30 000 60 000 30 000 60 000 30 000 60 000 90 000 30 000 60 000 90 000
zgon w wyniku zawału, udaru mózgu 20 000 40 000 20 000 40 000 20 000 40 000 60 000 20 000 40 000 60 000
zgon w wyniku wypadku 20 000 40 000 20 000 40 000 20 000 40 000 60 000 20 000 40 000 60 000
inwalidztwo w wyniku wypadku 20 000 40 000 20 000 40 000 20 000 40 000 60 000 20 000 40 000 60 000
zgon 10 000 20 000 10 000 20 000 10 000 20 000 30 000 10 000 20 000 30 000
uszczerbek w wyniku wypadku – za 1% uszczerbku 200 400 200 400 200 400 600 200 400 600
poważne zachorowania 2 000 3 000 2 000 3 000 4 000 2 000 3 000 4 000
dzienne świadczenie szpitalne z tytułu choroby 60 80 60 80 100 60 80 100
dzienne świadczenie szpitalne OIOM, jednorazowe z tytułu choroby 300 400 300 400 500 300 400 500
dzienne świadczenie szpitalne PLUS: zawał, udar mózgu 100 140 100 140 180 100 140 180
dzienne świadczenie z tytułu wypadku 80 100 80 100 120 80 100 120
dzienne świadczenie szpitalne OIOM, jednorazowe z tytułu wypadku 300 400 300 400 500 300 400 500
dzienne świadczenie szpitalne PLUS: wypadek komunikacyjny 110 140 110 140 170 110 140 170
dzienne świadczenie szpitalne PLUS: wypadek przy pracy 110 140 110 140 170 110 140 170
dzienne świadczenie szpitalne PLUS: wypadek komunikacyjny przy pracy 140 180 140 180 220 140 180 220
dzienne świadczenie szpitalne PLUS: rehabilitacja 30 40 30 40 50 30 40 50
operacje 1 000 2 000 1 000 2 000 3 000 1 000 2 000 3 000
leczenie specjalistyczne 1 000 2 000 1 000 2 000 3 000 1 000 2 000 3 000
niezdolność do samodzielnej egzystencji 10 000 20 000 10 000 20 000 30 000 10 000 20 000 30 000
zgon małżonka 6 000 10 000 15 000 6 000 10 000 15 000
zgon małżonka w wyniku wypadku 12 000 20 000 30 000 12 000 20 000 30 000
zgon małżonka w wyniku wypadku komunikacyjnego 18 000 30 000 45 000 18 000 30 000 45 000
zgon małżonka, zawał, udar 12 000 20 000 30 000 12 000 20 000 30 000
zgon rodzica 1 000 1 500 2 000 1 000 1 500 2 000
zgon rodzica w wyniku wypadku 2 000 3 000 4 000 2 000 3 000 4 000
zgon rodzica małżonka 1 000 1 500 2 000 1 000 1 500 2 000
zgon rodzica małżonka w wyniku wypadku 2 000 3 000 4 000 2 000 3 000 4 000
zgon dziecka 2 000 3 000 4 000 2 000 3 000 4 000
zgon dziecka w wyniku wypadku 4 000 6 000 8 000 4 000 6 000 8 000
osierocenie dziecka 2 000 3 000 4 000 2 000 3 000 4 000
urodzenie się dziecka 800 1 000 1 200 800 1 000 1 200
urodzenie się dziecka z wadą wrodzoną 1 200 1 700 2 200 1 200 1 700 2 200
zgon noworodka 2 000 3 000 4 000 2 000 3 000 4 000
poważne zachorowanie małżonka 2 000 3 000 4 000
poważne zachorowanie dziecka 2 000 3 000 4 000
dzienne świadczenie szpitalne małżonka z tytułu choroby 30 40 50
dzienne świadczenie szpitalne małżonka OIOM, jednorazowe z tytułu choroby 300 400 500
dzienne świadczenie szpitalne PLUS małżonka: zawał, udar mózgu 70 100 130
dzienne świadczenie szpitalne małżonka z tytułu wypadku 80 100 120
dzienne świadczenie szpitalne małżonka OIOM, jednorazowe z tytułu wypadku 300 400 500
dzienne świadczenie szpitalne PLUS małżonka: wypadek komunikacyjny 110 140 170
dzienne świadczenie szpitalne PLUS małżonka: wypadek przy pracy 110 140 170
dzienne świadczenie szpitalne PLUS małżonka: wypadek komunikacyjny przy pracy 140 180 220
dzienne świadczenie szpitalne PLUS małżonka: rehabilitacja 30 40 50
dzienne świadczenie szpitalne dziecka z tytułu choroby 30 40 50
dzienne świadczenie szpitalne dziecka z tytułu wypadku 80 100 120
inwalidztwo małżonka w wynika wypadku 10 000 20 000 30 000
assistance medyczny tak tak tak tak tak tak
SKŁADKA 33 43 46 63 53 83 108 63 90 115